Het functioneringsgesprek

Er zijn in Nederland meerdere typen ‘functioneringsgesprekken’.

Ze zijn allen onvergelijkbaar. Mede dit veroorzaakt het kwaliteitsverschil van het functioneringsgesprek. Het schept aan beide kanten van de tafel verwarring. Wat is het nu wel en wat beslist niet…..?

functioneringsgesprek voeren

Algemeen
Een functioneringsgesprek is een officieel gesprek waar zowel het functioneren van de werknemer als het functioneren van de direct leidinggevende(n) in een bepaalde periode behandeld wordt.

Men probeert in die gesprekken gezamenlijk een zo objectief en betrouwbaar mogelijk beeld te vormen over de tussentijdse vooruitgang. Hierbij worden meestal de (begrote) doelstellingen en targets als uitgangspunt genomen om te komen tot een opvatting over het functioneren.

We hebben een groot aantal artikelen geschreven, om u verder te helpen met dit onderwerp. Hieronder ziet een onderverdeling per onderwerp:

Overige gespreksonderwerpen
Eventueel kunnen in die gesprekken ook zaken besproken worden die het functioneren van werknemers en de leidinggevenden in die betreffende periode verklaren.

Zo is het niet ongebruikelijk dat in functioneringsgesprekken bijvoorbeeld ook gesproken wordt over de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim, de vaardigheden van een werknemer (competenties) of de ervaren kwaliteit van de (bege)leiding.

functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Wie, hoevaak en waarom
Behalve de werknemer en de leidinggevende kunnen ook andere personen aan de bespreking deelnemen. Functioneringsgesprekken kunnen meerdere keren per jaar in organisaties plaatsvinden of geheel niet.

Dit is mede afhankelijk van de visie en voorkeuren van het management op de bedrijfsvoering. Ook wet & regelgeving en cao’s kunnen bepalend zijn voor de mate waarin ze voorkomen.

Een onderdeel van de HR-Cyclus
Functioneringsgesprekken zijn cyclisch van aard. Ze komen (meestal op gezette tijden) in het jaar voor. Samen met beoordelingsgesprekken maken ze onderdeel uit van de zogenaamde “HR-cyclus”.

Vaak wordt over een functioneringsgesprek gedacht dat het een gesprek is. Dat is onjuist. We adviseren leidinggevenden het bewust ruimer te zien. Dat zorgt voor betere kwaliteit. Voor u als leidinggevende en voor uw personeel…….

Elk functioneringsgesprek bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Die onderdelen kunnen ook fasen worden genoemd. Het betreffende de fasen: vooraf, tijdens en na het gesprek.

Je kan deze onderdelen tezamen het totale functioneringsgesprek noemen. Ze zijn zowel voor u als leidinggevende als voor uw medewerkers van groot belang om van de gesprekken een succes te maken.

Iedereen heeft in elke fase bepaalde verwachtingen waar zo optimaal mogelijk op ingespeeld moet worden. Dit zorgt op korte en langer termijn op veel vlakken voor tevredenheid bij leidinggevenden, afdelingen en de medewerkers.