Belangrijke wet en regelgeving

Voor functioneringsgesprekken zijn relatief veel wetten en regelgeving van belang.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Niet alles mag en kan. Het functionerinsggesprek.nl maakte voor u een voorlopig overzicht van basisrechten van werknemers….

Internationale wetgeving

Zo hebben werknemers basisrechten in functioneringsgesprekken waaraan leidinggevenden en organisaties zich dienen te houden. Ze zijn gevat in een drietal wetten:

  • het Europees verdrag voor de rechten van de mens;
  • het internationaal verdrag inzake burger en politiek recht; en
  • het internationaal verdrag inzake economisch, sociale en culturele rechten. 
  • Deze (oude) wetgeving is bepalend voor de Nederlandse wetgeving en ook nader uitgewerkt.

Nationale wetgeving

Er wordt streng op toegezien ook het discrimineren van werknemers in functioneringsgesprekken te voorkomen. De meest belangrijke wetgeving hieromtrent betreffen:

In het wetboek van strafrecht:

  • artikel 90 quater lid 1 die een definitie geeft wat onder discriminatie wordt verstaan;
  • artikel 429quater lid 1. Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.
  • artikel 429 quater lid 2. Met dezelfde straf (als in lid 1.) wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf zonder redelijke grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten aanzien van personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
  • artikel 137 g stelt opzettelijke discriminatie specifiek wegens ras in ambt, beroep of bedrijf extra strafbaar.

In het Burgelijk wetboek blijken ook nog een tweetal andere wetten relevant:

  • wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (1994); en de
  • wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (1980).