Minister Ivo Opstelten weet verschil tussen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek niet

 

Wat nu precies een functioneringsgesprek is en wat een beoordelingsgesprek, blijkt voor velen nog steeds moeilijk. Ook op ministrieel niveau ging men in februari 2012 behoorlijk de mist in. Minister van jusitie Ivo Opstelten maakte kenbaar de rechtelijke macht in Nederland aan ‘functioneringsgesprekken’ te willen onderwerpen. Wat hij feitelijk bedoelde waren ….. beoordelingsgesprekken. Pijnlijk voor hem maar ook geruststellend voor leidinggevend Nederland die ook kampt met de spraakverwarring en de praktische invulling ervan op de werkvloer.

 

“Rechters krijgen een jaarlijks functioneringsgesprek. Als ze hun werk verzuimen, kan salaris ingehouden worden. Bij ruzie met collega’s kunnen ze worden overgeplaatst naar een ander gerecht”. Met deze ferme woorden liet minister van justitie Ivo Opstelten de tweede kamer weten dat hij met de gerechtelijke macht in dialoog is over betere maatregelen voor rechters die onvoldoende functioneren. Zo’n type gesprek zou een welkome aanvuling zijn om zulke rechters beter te kunnen corrigeren.

 

Thans kunnen rechters, welke voor het leven benoemd worden, louter schriftelijk berispt of ontslagen worden. Het houden van zulke ‘functioneringsgesprekken’ zou ook een uitkomst zijn om strenger te straffen in Nederland. De maatschappelijke druk hieromtrent neemt verder toe als wij de PVV mogen geloven die dit item op de politieke agenda in de tweede kamer heeft gezet.

 

Echt gelukkig is de woordkeuze van onze minister Opstelten niet in de uiteenzetting van zijn plannen. Hij had beter kunnen spreken over beoordelingsgesprekken met rechters dan over functioneringsgesprekken met hen.

 

De door de minister genoemde salarisvermindering of overplaatsing van rechters kunnen namelijk nooit direkte uitkomsten zijn van functioneringsgesprekken. Zulke gesprekken vormen enkel en alleen een oriënterende dialoog tussen leiding en werknemer over de voortgang van (elkaars) werk. Rechtspositionele gevolgen voor een werknemer mogen ze niet hebben.

 

Bij beoordelingsgesprekken ligt dit geheel anders. Hierbij wordt eenzijdig en formeel het geleverde werk van werknemers door de leiding gewaardeerd en verbindt men er per definitie wel consequenties aan. 

 

Verslag functioneringsgesprek Tilburgse burgemeester gelekt

 

Fractievoorzitter J. van Puijenbroek van Trots op Nederland in Tilburg is naar de politie gestapt. De uitkomsten van het functioneringsgesprek van zijn burgemeester Peter Noordanus zijn uitgelekt. Voortaan kan iedereen weten dat alle fractievoorzitters hem waarderen. En dat mag niet …….

 

De betreffende fractievoorzitter deed in tegenstelling tot de burgemeester zelf wel aangifte bij de politie. De burgemeester, lid van de PvdA, gaf eerder aan dit niet zinvol te vinden omdat bij andere “lekken” bij het plaats-delict nooit een dader gevonden is. De heer van Puijenbroek licht zijn beweegreden toe: ‘Ik denk dat dit dossier voldoende aanknopingspunten geeft voor het doen van een onderzoek. Het aantal betrokkenen is op één hand te tellen. Als je een misdrijf constateert, hoor je aangifte te doen. De politie bepaalt zelf wel of er een onderzoek komt.’

Volgens het Brabants Dagblad, die de confidentiële informatie in handen kreeg en openbaarde, werd de burgemeester goed beoordeeld door alle fractievoorzitters die het functioneringsgesprek met hem afnamen. Vooral tevreden was men ook over zijn leiderschap in zijn eerste zittingsjaar als burgemeester, aldus de krant.

 

Van Puijenbroek liet geen informatie los uit het functioneringsverslag. Wel gaf hij in grote lijnen aan dat ieder functioneringsgesprek positieve én negatieve kanten heeft.

 

Hetfunctioneringsgesprek.nl constateert dat de uitkomsten van functioneringsgesprekken dus ook “politiek” geladen kunnen zijn.

 

(Bronnen: Brabants Dagblad, ANP).

 

Trainers benadrukken noodzaak tot verduidelijking en opvolging van het functioneringsgesprek

Opinie-onderzoek 2012, Hetfunctioneringsgesprek.nl 

De meeste trainers en opleiders erkenden in ons opinie-onderzoek dat het Nederlandse functioneringsgesprek een kwaliteitsprobleem heeft. De professionals werden ook bevraagd naar verbeterpunten en mogelijke oplossingen. Hier volgen de opvattingen en adviezen van de leer- en oefenmeesters voor leidinggevend Nederland.

 

 

 

Verwachtingen botsen aan de gesprekstafel

 

Oud onderzoek toont aan dat leidinggevenden en werknemers anders denken over het nut van functioneringsgesprekken. 95% van de leidinggevenden ervaart functioneringsgesprekken als nuttig en leerzaam, terwijl 29% van de werknemers hier serieuze kanttekeningen bij plaatst. In ons opinie-onderzoek gaven de leermeesters als reden hiervoor aan dat met name de “verwachtingskloof” van die gesprekken (43%) en de “opvolgingsproblematiek”(38%) bijdragen aan dit verschil in het ervaren nut. In de aansturing van werknemers ontstaat volgens 14% al het probleem. Nog steeds worden er werknemers in functioneringsgesprekken afgerekend op criteria die nooit of onvoldoende goed aan hen gecommuniceerd zijn. Bij werknemers komt dit de kwaliteitsbeleving van die gesprekken niet ten goede. 

 

 

Valkuilen: monologen, onderpositionering en passiviteit ….

 

Vragend naar de bekendste valkuilen voor managers in functioneringsgesprekken, antwoordden de trainers dat dit vaak toch “het gebrek aan gespreksvaardigheden” zijn. Een kleine 43% constateert dat leidinggevenden neigen naar het voeren van een monoloog over iemands functioneren, terwijl juist sprake moet zijn van een leerzame dialoog tussen de gesprekspartners. Ook “onderpositionering” van het gesprek wordt genoemd (28,8%). Onderschatting van de moeilijkheid met als gevolg een te lichtzinnige voorbereiding van managers zorgen voor problemen. Hekkensluiters vormen het “gebrek aan opvolging in concrete acties” van het gesprek en het in verleiding raken toch “waardeoordelen over iemands functioneren uit te spreken”. In iets meer dan 14% van de gevallen merkte men die aan als dé valkuil.

 

 

Kunnen luisteren is de “kerncompetentie”

 

Een professioneel functioneringsgesprek voeren is eigenlijk ook echt een vak apart. Onbewust en onbedoeld kan er veel fout gaan met aanzienlijke gevolgschade voor werk en klantrelaties. Het kent zoveel verschillende facetten en vereist op die gebieden ook zoveel knowhow. Als leidinggevende moet je die in de loop der jaren maar eigen zien te maken. Vooral het kunnen “luisteren” naar werknemers wordt als de belangrijkste vaardigheid beschouwd voor een goede gespreksvoering (71%). Dit maakt ook situationeel leiderschap makkelijker. Die vorm van people-management wordt steeds meer geadviseerd in de werkomgeving 2.0.  

 

 

Stress top-3 van managers

 

Algemeen bekend is dat relatief veel leidinggevenden ook tegen het houden van functioneringsgesprekken opzien. Behalve de factor tijd, bemerken trainers in evenredige mate dat deze leidinggevenden “vaak hun medewerkers onvoldoende kennen” en dat ze omwille van de werkrelatie ervoor terugdeinzen “confrontaties” aan te gaan (28,6%). Ook de afwezigheid van middelen om werknemers verder te kunnen ontwikkelen, blijkt volgens hen een “hot item” (14,3%). Ook vinden de experts dat sommige leiders sterk twijfelen aan de acceptatie van hun rol die ze moeten innemen in het functioneringsgesprek (14,3%).  

 

 

Het advies: beter voorbereiden, vaker doen

 

En wat vinden de trainers en opleiders het allerbeste advies wat men leidinggevend Nederland geven kan? “Bereid elk functioneringsgesprek voor!”, antwoordt de helft van alle respondenten. Ook het vaker houden van die gesprekken per jaar adviseert men. Thans vinden ze nog maar relatief weinig plaats. Gemiddeld genomen krijgt een medewerker 1,2 beoordelings of functioneringsgesprekken per jaar. Voor werkelijk goed performance en personeelsmanagement is dat toch te karig. Bovendien laat men kansen liggen om samen professioneel te groeien.

 

>> vervolg: trainers over de kwaliteit van functioneringsgesprekken. 

Trainers schetsen bedenkelijk beeld over kwaliteit van het Nederlands functioneringsgesprek

Opinie-onderzoek 2012, hetfunctioneringsgesprek.nl

Nederlandse organisaties en leidinggevenden zijn wat betreft de functioneringsgesprekken nog lang niet uitgeleerd. Ons opinie-onderzoek, gehouden onder de 65 bekendste trainings- en opleidingsbureau’s van Nederland, wijst dat uit. 18% van de bureau’s deelden via een enquête met ons hun ervaringen en bevindingen bij Nederlandse organisaties.

Kwaliteitsniveau en het imago verdienen aandacht
De kwaliteit van klassieke functioneringsgesprekken in Nederland is “routinematig” of zelfs “verspillend”. Althans dat vinden de meeste trainers en opleiders in die gesprekken. Ruim 67% van hen geeft dat in het gehouden opinie-onderzoek aan. Te vaak bemerken ze dat de opofferingen niet opwegen tegen de baten van het houden van die gesprekken of dat er juist te weinig opgeofferd wordt om werkelijke waarde te creëren. Slechts iets meer dan 20% noemt de gespreksronden in Nederland wel “hoogwaardig” van kwaliteit.

Grote en kleine bureau’s verschillen sterk van mening
Trainers, die werkzaam zijn bij de kleinere bureau’s in Nederland, spreken zich milder uit over het kwaliteitsniveau van de gesprekken dan hun collega’s bij de grotere bureau’s.Circa 60% noemt ze “routinematig” van karakter. De “belevingswerelden” blijken significant te verschillen. De kleinere organisaties, met minder dan 5 werknemers, deden hun ervaren vooral op in het bedrijfsleven waar ze actief zijn (80%), de grotere bureau’s bij het bedrijfsleven én overheidsinstanties. Die laatste groep ervaart zowel het beste (hoogwaardig) als het slechtste (verspillend) maar waren ook minder uitgesproken. Iets meer dan 35% onthield zich van een mening.

(Be)dreigend imagoprobleem of niet?
Het kwaliteitsprobleem zou zijn weerslag moeten vinden in het imago van het beladen fenomeen dat jaarlijks meer dan 4,1 miljoen keer plaatsvindt in Nederland. De Nederlandse trainer vond in 56% van de gevallen dat er “(zeer zeker) wel sprake is van “een imagoprobleem onder de belangengroepen die het draagvlak ervoor ondermijnt”. 44% vond dit niet het geval.

>> vervolg: trainers over competenties, stress en valkuilen bij managers.

Opinieonderzoek Functioneringsgesprekken 2013

Hetfunctioneringsgesprek.nl houdt momenteel grootschalig opinie-onderzoek onder werknemers. We willen antwoord op de vraag wat u en anderen vinden van hun functioneringsgesprek én hoe men hierop reageert bij werkgevers. Over dit onderwerp is nog erg weinig bekend. In maart willen we hierover publiceren op deze site.

 

Zonder uw medewerking kunnen wij dit echter niet!

 

Heeft u afgelopen jaar zelf een functionerings- of voortgangsgesprek gehad of kent u anderen die wellicht willen deelnemen aan dit onderzoek? Zijn uw ervaringen goed of juist slecht? Via deze link kunt u die anoniem in een korte vragenlijst aangeven.

 

 

Burgemeester Bolsius tweede slachtoffer in 2012 van lekken functioneringsgesprek

31 december 2012, Hetfunctioneringsgsprek.nl

 

Voor de tweede keer is in 2012 het verslag functioneringsgesprek van een burgemeester uitgelekt. Viel begin van dat jaar de Tilburgse burgemeester Noordanus deze twijfelachtig eer ten deel, aan het einde ervan overkwam dit de burgervader van Amersfoort de heer Lucas Bolsius.

 

Dit keer kreeg het AD een vertrouwelijke verslag in handen van het functioneringsgesprek van de burgemeester uit Amersfoort. In het krantenartikel wordt een beeld geschetst van een gemeenteraad die zijn burgervader niet alleen prijst, maar ook serieus adviseert zich professioneel te verbeteren. Als verbeterpunten werden onder andere genoemd: ”meer leiderschap tonen”, “zichtbaarder zijn”, “beter luisteren” en “meer empathie tonen”.

 

De drie fractievoorzitters, die het uitgelekte functioneringsgesprek afnamen, hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De burgemeester zelf heeft dit nog niet gedaan. In een reactie liet hij de media weten “geschokt” te zijn en “dat het vertrouwen van alle gespreksparters aan tafel is geschonden”.

 

Hoe pijnlijk en ernstig het voorval voor hem ook is, ook het controlesysteem voor het gemeentelijk bestuur loopt een fikse deuk op. Functioneringsgesprekken met burgemeesters zijn een belangrijk instrument om lokale bestuurders te controleren en eventueel her te benoemen. Aan de commissaris van de Koningin moeten ze over de uitkomsten van die gesprekken verantwoording afleggen.

 

Nu er in 2012 al twee kritische incidenten hebben plaatsgevonden, lijkt de tijd rijp voor een kritisch onderzoek of de landelijke procedures omtrent de functioneringsgsprekken voor burgemeesters niet moeten worden aangescherpt.

 

 >> zie ook: verslag burgemeester Noordanus gelekt (klik hier)

 

 

 

 

PTT schendt privacy-regels in functioneringsgesprekken

Eind jaren tachtig is de voormalige PTT in opspraak geraakt door haar functioneringsgesprekken. Ze gebruikte kennis van afgeluisterde telefonische gesprekken van haar medewerkers. Dat mocht niet volgens de Amsterdamse rechtbank, die de werkwijze van de PTT streng veroordeelde. De zaak heeft belangrijke gevolgen gehad voor personeelvolgsystemen in Nederland en staat bekend onder de Distrivox-zaak ……. 

 

Vorige eeuw hanteerde de PTT een nieuw type personeelvolgsysteem. Met behulp van de zogenaamde Distrivox werd systematisch bijgehouden hoevaak en hoelang informatrices gesprekken voerden met klanten. Deze informatie en kennis werd vervolgens gebruikt om het personeel erop aan te spreken en ze te beoordelen. Instemming van de ondernemingsraad werd evenmin gevraagd. 

 

Na protest van de ondernemingsraad,  werd de zaak uiteindelijk aanhangig gemaakt bij het gerechtshof te Amsterdam en gewonnen. De rechter was destijds van mening dat het gebruik van de aldus verkregen kennis over de individuele prestaties door leidinggevenden” zonder enig twijfel een niet te controleren rol zou gaan spelen in hun beoordeling van het personeel”. 

 

 

S** op de werkvloer van ons warenhuis is echt niet de bedoeling hoor…

18 oktober 2011

Op een e-forum van een bekend damesblad klaagt een winkelmedewerkster van een groot Nederlands warenhuis over haar functioneringsgesprek. Haar leidinggevende deelde haar in het gesprek mee “dat sex hebben op de werkvloer echt niet de bedoeling is………”

 

De dame in kwestie, die zich Fiona noemt, werd tijdens haar functioneringsgesprek nogal verrast. Haar baas meldde haar in het gesprek dat “sex hebben op de werkvloer echt niet de bedoeling was”. De leidinggevende bekende dat van een collega van haar vernomen te hebben. De leidinggevende nam direct aan dat dit ook daadwerkelijk gebeurd was zonder het te checken bij de medewerkster zelf. Fiona op haar beurt ontkende het in het functioneringsgesprek en gaf aan dat ze vermoedelijk slachtoffer is van een jaloerse collega.

 

Het Functioneringsgesprek wenst Fiona sterkte toe. We hopen dat haar leidingevende overweegt bij zijn volgende functioneringsgesprek aan te geven dat hij behoefte heeft aan een cursus “communicatietechnieken voor functioneringsgesprekken”. We vermoeden dat dit ook gunstige effecten zal hebben op de medewerkerstevredenheid  

 

Meest gelezen artikelen

1. Functioneringsgesprek

2. Beoordelingsgesprek

3. Functioneringsgesprek beoordelingsgesprek

4. Formulier functioneringsgesprek

5. Voorbeelden functioneringsgesprek

6. Tips functioneringsgesprek

Hornbach gewaarschuwd door vakbond

28 oktober 2011.

Hornbach, de megastore in o.a. bouwmaterialen, is door de vakbond FNV Bondgenoten juli j.l. ernstig gewaarschuwd videobeelden van beveiligingscamera’s in hun winkels niet te gebruiken voor de komende functioneringsgesprekken met het personeel

 

Functioneringsgesprekken liggen gevoelig. De aantijging van de vakbond “personeel niet te bespieden” aan het adres van Hornbach bewijst dit maar weer eens. Het personeel wordt massaal aangeraden protest aan te tekenen wanneer men in functioneringsgesprekken vermoedt dat informatie van de betreffende camera’s gebruikt wordt. Hornbach heeft in een voorlopige reactie laten weten de aantijging te betwisten en verder intern onderzoek te verrichten. Het laatste woord erover lijkt nog niet gesproken. Hetfunctioneringsgesprek.nl houdt u op de hoogte (Bron: RTV-Noord)