De ARBO

De ARBO-wetgeving heeft geen direkte werking voor functioneringsgesprekken.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Er staat niets verplichtens over in.
Toch kunnen ze indirekt voor organisaties richtinggegevend zijn wat er in functioneringsgesprekken inhoudelijk wordt behandeld.   

De ArboWet kent zeer veel bepalingen en regelt over het algemeen genomen de rechten en plichten van werknemer en werkgever inzake de arbeidsomstandigheden in organisaties.

Organisaties worden hierin mede verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en bezoekers in en aan het bedrijf. 

Bepaalde onderdelen van de wet kunnen uitstekend in functioneringsgesprekken worden opgenomen om de effectiviteit en de efficientie van de uitvoering ervan te handhaven of zelfs te verbeteren. We noemen er enkelen.

 Het verzuimbeleid

Organisaties zijn verplicht een verzuimbeleid op te stellen en deze in een officieel protocol vast te leggen, evt. ter goedkeuring aan de OR voor te leggen en uiteindelijk aan haar werknemers te overleggen en te bespreken.

In dit verzuimprotocol staan o.a. gedetailleerde (procedurele) zaken over de ziektemelding, de ziektebegeleiding en andere zaken die verband houden met de wederzijdse rechten en plichten van de werkgever en werknemer voor het hervatten van (het) werk door de werknemer bij de organisatie.    

Het wordt over het algemeen aanbevolen het ziekteverzuim van de werknemer tijdens functioneringsgesprekken te bespreken. “Aanwezigheid” en goede omgang ermee bij afwezigheid, zijn basisvereisten van functionerende werknemers.

Veiligheid op het werk

Veel aandacht in de ArboWet gaat uit naar veiligheid en welzijn op het werk. Zo is veel verplicht gesteld om ondermeer de arbeidsomstandigheden voor personeel beter te bewaken.

De vierjaarlijkse verplichte risico-inventaristie en evaluatie, de zgn. RI&E, maakt daar onderdeel van uit. Hier dienen organisaties over verplichte onderwerpen na te denken, beleid en protocolen op te stellen en deze via (jaarlijks) werkoverleg met de werknemers te bespreken.

Naast b.v. werkdruk, de omgang met gevaarlijke stoffen of  produktiemiddelen, komen ook onderwerpen aanbod betreffende discriminatie of b.v.pesten op het werk. Ook de manier van leidinggeven aan het personeel is een vast onderdeel van de RI&E.      

Het functioneringsgesprek kan een logische functie vervullen in de handhaving en uitvoering van onderdelen in de RI&E. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld de elementen over de arbeidsomstandigheden, het leidinggeven en andere zaken als discriminatie of pesten uit de RI&E opnemen en actief bespreken in de gesprekken.     

VGW verplichting 

De ArboWet stelt actief werkoverleg tussen organisatie en werknemers verplicht over veiligheid, gezondheid en welzijn. Behalve instructie en uitleg kan hieronder ook het actief bewaken van de Arbobeleidsregels onder worden verstaan (VGW).

Door bijvoorbeeld zaken over het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden actief in de functioneringsgesprekken op te nemen en te behandelen, kunnen organisaties (procedureel) in het jaarlijkse Arboplan ook beter aantonen dat ze zich aan de VGW houden.