De nazorgfase

nazorg?

Tijdens het functioneringsgesprek worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern


Dit is om twee redenen belangrijk. Ten eerste is het een ijkpunt om bij een volgend gesprek na te kunnen gaan wat er van de gemaakte afspraken terecht is gekomen.

In de tweede plaats kunnen er in de werkafspraken tussentijdse momenten worden bepaald waarop de werkafspraken worden geëvalueerd.

Het verslag dient door zowel jou als de medewerker ondertekend te worden. De medewerker krijgt hiervan een kopie en het origineel wordt bewaard in het personeelsdossier van de betreffende medewerker.

Let op, de informatie uit het functioneringsgesprek is strikt vertrouwelijk, wat naar derden gaat dienen jullie in het gesprek samen overeen te komen