Geldige ontslagredenen

Werkgevers kunnen werknemers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd enkel en alleen op juridische gronden ontslaan.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Het arbeidsrecht noemt een aantal categorieën voor geldige ontslagredenen om een ontslagprocedure te starten.
We noemen er enkele:

 • om economische redenen
 • vanwege redenen inzake het functioneren van de werknemer
 • op staande voet
 • wegens een ernstig verstoorde werkrelatie 
 • arbeidsongeschiktheid
 • met wederzijds goedvinden
 • overig.

Opzegverboden

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mogen voor enkele van de bovengenoemde redenen niet worden opzegd. Voor de navolgende situaties geldt er een strikt opzegverbod:  

 • wanneer een werknemer lid is van de ondernemingsraad. Uitzondering hierop is wanneer het WOR-lid zelf akkoord gaat het dienstverband met de werkgever te beëindigen;
 • binnen twee jaar van een langdurige ziekteperiode van een werknemer. Wel is het ontslaan toegestaan wanneer de werknemer ziek geworden zijn nadat de ontslagaanvraag van de werkgever aangevraagd is en door het UWV ontvangen. Ook andere gewichtige redenen zoals een faillisement of noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen (reorganisatie) kunnen ook aanleiding zijn;
 • tijdens zwangerschap of ouderschapsverlof van een werknemer;
 • wegens vakbondlidmaatschap van een werknemer.

Uitzonderingen opzegverbod

Op de opgezegverboden gelden echter wel weer uitzonderingen. De verboden zijn niet van toepasselijk indien het een ontslag van een werknemer betreft:

 • op staande voet;
 • tijdens de proeftijd;
 • met wederzijds goedvinden van werkgever en werknemer;
 • bij ontbinding door de kantonrechter; 
 • vanwege faillissement van de werkgever.