Is een functioneringsgesprek verplicht?

Soms zijn functioneringsgesprekken verplicht, soms ook weer niet.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Er zijn in Nederland relatief veel wet en regelgeving en cao´s die mogelijk wel en mogelijk ook weer niet van toepassing zijn….

De vraag of het functioneringsgesprek voor organisaties verplicht is hangt van meerdere zaken.
Zij kan bij wet en regelgeving verplicht zijn voor bepaalde beroepsgroepen of door bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten die (al dan niet bindend zijn verklaard door het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid).  

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat procentueel gezien bij de meeste organisaties in Nederland een functioneringsgesprek wel verplicht is.

Wettelijk bepaald bij bepaalde beroepsgroepen

De wel-of-niet verplichting valt voor een groot gedeelte terug te voeren op de functies die het functioneringsgesprek voor organisaties kan vervullen.

Zo gebruikt de Nederlandse overheid die toetsingsgesprekken bijvoorbeeld om machtsmisbruik te voorkomen van (hoge) ambtenaren in haar ambtenarenapparaat. 

Voor overheidsinstanties van Overzeese Ministers, rechters en politie-beambten is een jaarlijks functioneringsgesprek bij de wet verplicht gesteld.

Wettelijke regelingen kunnen gelden 

Voorts kan de verplichting ook via wettelijke regelingen zijn opgenomen. Een bekend voorbeeld hiervan is de zgn “BES-regeling” die het houden van functioneringsgesprekken verplicht stelt bij de (lagere) overheden.

Veelal bij CAO´s geregeld

Bij de meeste organisaties in Nederland is het houden van een functioneringsgesprek echter bij cao geregeld. Er zijn meerdere type cao´s. Functioneringsgesprekken kunnen hierin bindend of vrijblijvend zijn of geheel niet vermeld worden.

In het laatste geval wordt het dan aan organisaties zelf in een bepaalde sector overgelaten, ze wel of niet te voeren. 

Nederland kent duizenden CAO´s die elke hun eigen logica hebben. Voor de vraag of U wel of niet een functioneringsgesprek dient te voeren met uw personeel, dient u in de meeste gevallen contact op te nemen met het Ministerie of met relevante werkgevers of werknemersorganisaties (klik hier) .    

Het functioneringsgesprek.nl zal in de nabije  toekomst wel een lijst publiceren van haar bekende cao´s die bindend zijn voor organisaties en sectoren.  Er wordt aan gewerkt.