Nuttige tips om de beste cursus functioneringsgesprekken te kiezen

Overweegt u als leidinggevende zelf op zoek te gaan naar een training om uw know-how over functioneringsgesprekken aan te scherpen.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

Bijvoorbeeld om uw drempelvrees te overwinnen, uw kennis up te daten of om definitief af te rekenen met welles-nietes gesprekken?

Wat uw motivatie ook is, deze tips helpen om het ‘ezeltje-prik’ te omzeilen in het gevarieerde cursuslandschap.

Goedekope of dure cursussen voor functioneringsgesprekken bestaan er niet. Waardevolle of minder waardevolle cursussen wel. Wat van waarde is, dat bepaalt u als leidinggevende.

Prijzen van workshops, trainingen of cursussen zeggen an sich dus niets over de mogelijke geschiktheid voor u.

Ze dienen altijd in relatie tot uw specifieke wensen en behoeften als professional te worden bezien. In het algemeen geldt dat hoe beter u weet wat u specifiek behoefte zijn en hoe meer informatie u inzamelt over het cursusaanbod, hoe beter u ze kunt ‘waarderen’ en selecteren.

Deze praktische invalshoeken helpen u de relevantie van een cursus functioneringsgesprekken beter in te schatten.

1.     Stel uzelf nogmaals de vraag of uw trainingsbehoefte logisch is. Goed afgenomen functioneringsgesprekken, kunnen immers in een slecht georganiseerde of opgezette systeem van de HR-cyclus toch verdampen. Klopt de fundamentele basis, de context waarin u zich wil bekwamen. Indien néé, is het dan niet verstandig allereerst hier aandacht aan te (laten) besteden? Sommige aanbieders van cursussen stellen pro-actief die kernvraag of bieden vrijblijvend de mogelijkheid dit vraagstuk met u te bespreken.

2.     Vergewis uzelf ervan of u eigenlijk niet een cursus beoordelingsgesprekken bedoelt in plaats van functioneringsgesprekken of dat u een cursus zoekt die speciaal ingericht is voor een combinatie van die twee. De twee formele gesprekvormen verschillen als dag en nacht en vereisen een volledig verschillende training van managers.

3.     De theorie voor goed gevoerde functioneringsgesprekken is taai en vaak complexer dan cursisten in eerste instantie veronderstellen. In de tijd gespreid leren kan soms wijsheid zijn. Met de opkomst van het internet en toename van kennis over e-learning komen er ook meer cursussen via deze online leerweg. Zeker voor elementaire grondbeginselen kunnen ze een prima startpunt zijn om u te gaan bekwamen en een beter alternatief vormen voor de meer complete offline cursussen. Bovendien zijn ze budgetvriendelijker en geheel tijd en plaats onafhankelijk.   

4.     In-company cursussen kunnen financieel voordeel opleveren en meer aansluiten op uw belevingswereld en praktijk als teamleider in uw organisatie. Door ook collega-leidinggevenden eraan te laten deelnemen, kan het bovendien de harmonisatie van de gesprekskwaliteit bevorderen voor uw organisatie als geheel.

5.     Kies een cursus waar u minder zelf een vertaalslag hoeft te maken van theorie naar uw eigen werkomgeving. Sommige workshops zijn gespecialiseerd naar branches en afdelingen.

6.     Vraag naar keurmerken als u er belang aan hecht en moeite heeft de kwaliteit van een cursus in te schatten. Er zijn er meerderen voor trainings- en opleidingsorganisaties als geheel en individuele trainers (o.a. CEDEO, NOBCO, NOLOC). Hou er echter rekening mee dat ook niet gecertificeerden uitstekend geschikte leer en oefenmeesters kunnen zijn.

7.     Sommige cursussen worden door overkoepelde branche-organisaties gefaciliteerd en leveren maatwerk-voordeel. Zo worden bijvoorbeeld in de metaalsector, de accountancy en de pharmacie actief cursussen aangeboden voor leidinggevenden.

8.     Aanbieders brengen veelal verschillende accenten aan in hun cursussen. Onderken dit en hou daar rekening mee. De visie van uw organisatie op het strategisch personeelsbeleid, de marktpostionering en geavanceerdheid van de functiewaarderingssystemen, zijn (mede) bepalend voor de accenten in uw type functioneringsgesprekken. Hoewel in elk gesprek alle onderwerpen aan bod dienen te komen, verschilt de mate waarin per organisatie en afdeling echter wel beduidend. Zo kunnen de gespreksonderdelen arbeidsomstandigheden of persoonlijke ontwikkeling voor de ene leidinggevende bovengemiddeld veel aandacht vergen en bij een andere aanzienlijk minder.

9.     Mensen en professionals leren beter en sneller als meer zintuigen worden geprikkeld in het leerproces. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de lesstof langer blijft ‘hangen’. Rollenspellen met of zonder acteurs kunnen cursisten helpen de knowhow sneller eigen te maken. Bij cursusaanbieders maakt een dergelijke praktijksimulatie echter niet altijd standaard onderdeel uit van de leergang.    

10.  Goede functioneringsgesprekken vallen of staan ook met ‘effectieve communicatie’….. Het karakter en de persoonlijkheid van teamleiders bepalen daardoor onbewust al veel van het succes. Sommige cursusaanbieders doen (psychometrisch) onderzoek naar uw leiderschapstype en spelen tijdens de cursus functioneringsgesprekken hierop in. Dat kan u op de werkvloer, sociaal-psychologisch, meer voordeel opleveren.

11.  De beroepscultuur van u en uw medewerkers kunnen qua vorm en inhoud het type functioneringsgesprek sterk beïnvloeden. Leraren, technici, zorgprofessionals of salesprofessionals: ze verschillen, ervaren en bespreken het functioneren van hen anders.

De een praat graag over de mens achter de professional, de ander juist niet en vindt het ‘not-done’. Cursussen dienen idealiter hierin te voorzien om aansluiting te krijgen bij u als cursist, professional en uiteraard uw toekomstige gesprekspartners op de afdeling.   

12.  Het cursusmateriaal wordt niet altijd steevast klassikaal behandeld. Sommige aanbieders helpen u extra efficiënt te leren door u, al voor aanvang van de cursus, allereerst in de materie in te laten lezen.

Andere aanbieders prefereren juist de lesstof omwille van de effectiviteit tijdens de cursus interactief met u te gaan behandelen en geven nadien een naslagwerk mee. Wat heeft uw leervoorkeur? 

13.  Sommigen teamleiders kampen in hun gespreksronden meer met “conflictsituaties”. Sommige cursussen voorzien hierin om ook dan, met behoud van de werkrelatie, constructieve gesprekken af te kunnen afnemen. Niet elke cursus biedt deze speciale kennis pro-actief aan.

14.  Sommige cursussen zijn subsidiabel. Werkgeversorganisaties kunnen helpen u hiervan op de hoogte te stellen. Voor scholengemeenschappen en bijvoorbeeld organisaties in bepaalde regio’s kunnen er (indirekt) regelingen gelden.   

15.  Cursussen zijn in de regel afgestemd op het opleidingsniveau en de werkervaring van hun cursisten. Een te groot verschil tussen u,  de “lesstof” en medecursisten veroorzaakt ruis, ergenis en afbreuk van leerresultaten. Win hierover actief inlichtingen in.

16.  Hou rekening met de achtergronden van de cursusaanbieders. Onbewust kunnen zij hun paradigma’s (disciplinaire visie) opleggen en zaken over functioneringsgesprekken onder of overbelichten. Soms kan dit voordelig voor u zijn, soms juist ietwat minder. In Nederland worden cursussen functioneringsgesprekken vooral aangeboden door (sociaal-) psychologen, HRM-ers, communicatiedeskundigen, ICT-ers en eductiedeskundigen pur sang.

17.  Worshops kunnen nog zo goed zijn, maar met trainers moet het wel klikken. Bezoek eens oriëntatiedagen van aanbieders om een beeld te vormen over hun trainers. Ze worden veelvuldig gehouden.

18.  Het aantal deelnemers van cursussen varieert. Een teveel beïnvloedt de kwaliteit van de leeromgeving nadelig. De ijzeren-wet luidt: een maximum van twaalf. Behalve de grootte, is ook de samenstelling van de cursusgroep in dit kader relevant. Hierbij kan concreet gedacht worden aan bijvoorbeeld opleidingsniveau, branches, leeftijd en ervaring.

De profielen van uw medecursisten kunnen een cursuskwaliteit bevorderen of verminderen. Stel u bij een trainingsbureau actief op de hoogte over de (voorgenomen) samenstelling om u hierover een beter beeld te vormen. Meer groepshomogeniteit leidt doorgaans tot meer kwaliteit.