De ontslagprocedure

Soms is ontslag van een werknemer echt onvermijdbaar.

gratis-functioneringsgesprek-formuliern

U kunt dan als werkgever of leidinggevende op twee manieren ontslag aanvragen: via het UWV of via de kantonrechter.

Via het UWV

Als werkgever kunt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen.
Wel zal u hiervoor een of meer geldige redenen moeten opgeven. Vervolgens zal het UWV de reden(en) toetsen en beoordelen voor de toekenning van de vergunning. 

Het UWV past hierbij het principe van hoor- en wederhoor toe. Zowel de werkgever als de werknemer dienen hun standpunten toe te lichten en waarnodig te verduidelijken. 

Werknemers krijgen altijd de mogelijkheid officieel bezwaar aan te tekenen tegen een gedane ontslagaanvraag.

Via de Kantonrechter (ontbindingsprocedure)

U kunt als werkgever ook een ontslag- of ontbindingsverzoek schriftelijk indienen bij het kantongerecht. Zo’n procedure wordt ook wel een ontbindingsprocedure (van de arbeidsovereenkomst) genoemd.

Na ontvangst van uw verzoek wordt de werknemer zelf door dit gerechtshof vervolgens in de gelegenheid gesteld hiertegen bezwaar aan te tekenen middels een verweerschrift.

In een formele zitting, volgt dan een mondelinge behandeling van de zaak met u en de medewerker. In deze zitting zal door de kantonrechter alsnog worden gestreefd beide partijen tot een vorm van overeenstemming te laten komen (een “vergelijk”).

Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet lukken, dan zal de kantonrechter in een later stadium u en de werknemer een schriftelijk uitspraak doen toekomen (beschikking). Dit duurt doorgaans enkele weken.

De beschikking

In een beschikking zet de kantonrechter definitief uiteen of de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt en wanneer de eventuele inwerkingtreding een feit is.

Ook wordt er een uitspraak gedaan of aan de werknemer het recht op een ontslagvergoeding wordt toegekend en wat de eventuele hoogte ervan bedraagt.

Geen hoger beroep mogelijk

In principe kan tegen een ontslagbesluit van het kantongerecht geen bezwaar worden aangetekend door in hoger beroep te gaan.

Wel wordt u als werkgever in de gelegenheid gesteld het ontslagverzoek in te trekken als u van mening bent dat de ontslagvergoeding onverantwoord hoog is.

In dit laatste geval zal bij terugtrekking van uw ontslagverzoek, de arbeidsovereenkomst uiteraard wel gewoon gehandhaafd blijven.

.